Izjava o zasebnosti
Kuhinjski dnevniki odpadne hrane

Ministrstva za okolje in prostor – projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007)

1. Splošno

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je odgovorno za varstvo osebnih podatkov, ki jih vodi v svojih evidencah v okviru svojih pooblastil. Ministrstvo za okolje in prostor je v odnosu do teh osebnih podatkov upravljavec.

Upravljavec je dolžan obdelovati in varovati osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov ali uredba) in ostalimi veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov, ki veljajo za državo, v katerem podjetje posluje.

2. Obseg in namen zbiranja podatkov

Upravljavec bo osebne podatke uporabil izključno za namene, za katere so bili dani, v okviru svojih zakonskih pooblastil.

Podatke o količini odpadne hrane, ki jih zajema kuhinjski dnevnik odpadne hrane (v nadaljevanju: dnevnik) upravljavec hrani in obdeluje ločeno od ostalih podatkov (ime, priimek, naslov in elektronski naslov), zato podatki iz dnevnika niso osebni podatki.

Vaše ime, priimek in naslov bomo uporabili za namen posredovanja nagrade, do katere je upravičena vsaka oseba, ki ustrezno izpolni dnevnik. Podatkov ne potrebujete posredovati, če ne želite prejeti nagrade.

Vaš elektronski naslov bomo uporabili za namen:

 • a) registracije uporabnika Dnevnika,
 • b) posredovanja elektronskega obvestila o neustrezni izpolnitvi Dnevnika,
 • c) posredovanja elektronskega obvestila o rezultatih zaključene raziskave,
 • d) posredovanje e-novic, če v to predhodno privolite,
 • e) dokazovanja izvedenih aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, skladno z Uredbo (EU) 2021/783 Evropskega parlamenta in sveta z dne 29. Aprila 2021 o vzpostavitvi Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013.

3. Zakonitost obdelave in hramba osebnih podatkov

Upravljavec hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

3.1 Opravljanje nalog v javnem interesu

Upravljavec hrani podatke (vaše ime, priimek in naslov) 30 dni po posredovanju nagrade s strani upravljavca. 30-dnevni rok omogoča upravljavcu odpravo morebitnih napak pri pošiljanju nagrad. Osebni podatki se v vsakem primeru hranijo najdlje do konca projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Upravljavec hrani podatke o vašem elektronskem naslovu za namene iz točke a) in b) prejšnjega člena do zaključka raziskave o količini odpadne hrane. Za namen iz točke c) prejšnjega člena upravljavec hrani podatke do trenutka posredovanja rezultatov zaključene raziskave.

Upravljavec hrani podatke o vašem elektronskem naslovu za namen iz točke e) prejšnjega člena skladno z Uredbo (EU) 2021/783 Evropskega parlamenta in sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013.

3.2 Privolitev

Za namene iz točke d) prejšnjega člena, obdelovalec hrani podatke na podlagi vaše privolitve, do preklica.

4. Pravice posameznika

Posameznik ima pravico uveljavljati naslednje pravice:

 • od upravljavca zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim in za kateri namen;
 • od upravljavca pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon ali pogodba, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi;
 • zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov, če:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov do rešitve zahtevka,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu,
  • jih upravljavec ne potrebuje več za svoje namene, posameznik pa jih potrebuje za svoje pravne zahtevke,
  • posameznik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, do njegove rešitve;
 • do posredovanja svojih osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico zahtevati od podjetja, da te podatke posreduje neposredno drugemu upravljavcu;
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi, zaščita življenjskih interesov posameznika ali zakon;
 • do pritožbe pri nadzornem organu.

5. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik v prejšnji točki navedene pravice, razen pravice do pritožbe, uveljavlja brezplačno pri upravljavcu. Upravljavec lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora upravljavec obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko upravljavec s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

6. Varovanje osebnih podatkov in odgovornost

Upravljavec je dolžan zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov in je odgovoren za varnost osebnih podatkov.

Pri poslovanju z osebnimi podatki upravljavec upošteva načelo vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov s tem, da zbira in obdeluje samo tiste osebne podatke in v obsegu, potrebnem za dosego vsakega zakonitega namena posebej, jih hrani samo za obdobje, v katerem so potrebni za dosego namena, dostopnost do podatkov omejuje samo na osebe, ki le te potrebujejo za izvajanje nalog, ter v ravnanje s podatki vgrajuje zaščitne ukrepe za izpolnjevanje zahtev uredbe in varovanje pravic posameznika.

Upravljavec v nobenem primeru osebnih podatkov ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam, niti brez dovoljenja posameznika ali izrecne zakonske dolžnosti ne bodo posredovani v tretje države izven EGP ali mednarodnim organizacijam.

Osebni podatki bodo razkriti drugim le na poziv pooblaščenega organa ali druge upravičene osebe na podlagi izkazane ustrezne zakonske podlage.

7. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavezuje obdelovalca podatkov k enakem standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavca.

8. Kontaktni podatki upravljavca

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana
T: 01 478 7211
E: odpadnahrana.mop@gov.si

© CARE4CLIMATE 2021. Vse pravice pridržane.