O projektu

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Projekt se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Aktivni smo na področjih:

  • trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • trajnostna mobilnost
  • ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
  • odpadna hrana
  • zeleno javno naročanje
  • raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Več o področjih in aktivnostih projekta si lahko preberete na ->
www.care4climate.si in www.samo1planet.si

© CARE4CLIMATE 2021. Vse pravice pridržane.